Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd, niet meer volledig of incorrect is. De op de website aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. Aelbertsberg & Elswout staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze website aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website aangeboden informatie.

Deze website bevat links naar externe websites waarvoor Aelbertsberg & Elswout geen verantwoordelijkheid draagt. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Aelbertsberg & Elswout aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites daar deze niet worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Aelbertsberg & Elswout.

Behalve voor persoonlijk gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud ervan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Aelbertsberg & Elswout.